Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Tämä Psykologipalvelut Heini Kantokoski:n rekisteri- ja tietosuojaseloste perustuu seuraaviin lakiin ja säädöksiin:

 

Henkilötietolaki (523/1999, 10 ja 24 §),

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettu laki (559/1994, 16 §),

Potilaan asemasta ja oikeuksista annettu laki (785/1992, 12 ja 13 §)

Sosiaali-ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä (298/2009)

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR 2016/679)

Laadittu 20.08.2018.

 

1. Rekisterinpitäjä ja rekisteristä vastaava henkilö

Psykologipalvelut Heini Kantokoski

Y-tunnus: 2932692-8

Osoite: Vaasantie 7b, 44100 Äänekoski

Sähköposti: heini.kantokoski@nettipsykologi.fi

Puhelinnumero: 050 541 7127

 

2. Rekisterin nimi

Psykologipalvelut Heini Kantokoski:n asiakasrekisteri 

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Psykologipalvelu Heini Kantokoski tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 2016/679)  sekä  nykyisen  Henkilötietolain  (523/1999)  mukaisesti.  Terveydenhuollon  ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 16 §:n mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön velvollisuus on laatia ja säilyttää potilasasiakirjat. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 12 §:n mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön    on    merkittävä    potilasasiakirjoihin    potilaan    hoidon    järjestämisen,    suunnittelun, toteuttamisen    ja    seurannan    turvaamiseksi    tarpeelliset    tiedot.    Potilasasiakirjojen    laatimisesta    ja säilyttämisestä    on    säädetty    tarkemmin    sosiaali-ja    terveysministeriön    asetuksella    (298/2009).

Potilasasiakirjojen  ensisijaisena  tehtävänä  on  auttaa hoitavaa tahoa suunnittelemaan, toteuttamaan ja seuraamaan potilaan hoitoa ja varmistaa hoidon laatua. Potilasrekisteri mahdollistaa myös terveydenhuollon ammattihenkilöstön valvontaa.  

 

4. Rekisterin tietosisältö

Potilasasiakirjoihin merkitään vain potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot. Potilaskertomukseen kirjataan seuraavia tietoja:

1) potilaan nimi, syntymäaika, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot;

2) jokainen hoitotapahtuma (puhelu, sähköposti tms.) ja sen sisältö tiivistettynä

3) merkinnän tekijän nimi ja merkinnän ajankohta;

 

Lisäksi kerätään tiedot henkilön tilaamista palveluista sekä laskutustiedot

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Rekisteriin merkitään kuitenkin ainoastaan se tieto, joka on olennaista hoidon seurannan ja suunnittelun kannalta.

 

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Potilastiedot ovat salassapidettäviä (laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13 §) ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä on salassapitovelvollisuus kaikkeen potilaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon.

Potilastietoja  luovutetaan  tarvittaessa ainoastaan  toiselle  terveydenhuollon  palvelujen  antajalle  potilaan  terveyden  ja sairaanhoidon järjestämiseksi  ja  toteuttamiseksi.  Luovutuksen  tulee  perustua  joko  potilaan  antamaan suostumukseen,  potilaslain  13  §:n  3  momentin  3  kohtaan  tai  muuhun  luovutuksen  oikeuttavaan  lain säännökseen

Potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Salassapitovelvollisuus säilyy palvelussuhteen tai tehtävän päättymisen jälkeen. Kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten  estämättä  ilmoittamaan  kunnan  sosiaalihuollosta  vastaavalle  toimielimelle,  jos  he ovat  tehtävässään  saaneet  tietää  lapsesta,  jonka  hoidon  ja  huolenpidon  tarve,  kehitystä  vaarantavat olosuhteet    tai    oma    käyttäytyminen    edellyttää    mahdollista    lastensuojelun    tarpeen    selvittämistä (Lastensuojelulaki 417/2007 25 §). Ilmoitus on tehtävä viipymättä.

Potilastietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

MANUAALINEN AINEISTO

Potilasrekisteriin   tallennettavat   tiedot ovat   säädetty   Potilaan   asemasta   ja   oikeuksista   annetun   lain (785/1992) 13 §:n mukaan salassa pidettäviksi ja Henkilötietolain (523/1999) 32 §:n mukaan suojattaviksi. Potilastietoja  voivat  käyttää  ainoastaan  asianomaisessa  toimintayksikössä  potilaan  hoitoon tai  siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa lukitussa kaapissa.

SÄHKÖINEN AINEISTO

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta tahoilta säilyttämällä asiakirjoja salasanalla suojatussa ulkoisessa kovalevyssä, joka säilytetään lukitussa tilassa.

Potilastietoja säilytetään STM:n asetuksen 298/2009 mukaan.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa ja korjata hänestä tallennettuja tietoja, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).